Tema

Devinim.Değişim.Döngü

Doğadaki devinim değişimleri oluştururken bu değişimler sonucunda yeni bir dengeye ulaşım süreci ortaya çıkar ve bu süreç sürekli bir döngü halindedir. Böylesi bir döngüsel sürecin parçası olan dördüncü endüstri devrimi, insanlık tarihindeki önemli dönüm noktalarından biri olarak tüm disiplinlerde olduğu gibi mimarlık alanında da çevresel, ekonomik ve sosyal değişimleri beraberinde getirmiştir ve denge arayışı sürecinde sürdürülebilirlik kavramının yeniden ele alınmasının önünü açmıştır. Şehirleşmeyle üretim ve tüketim merkezleri değişirken iklim tarafsızlığına ulaşmak için düşük karbonlu şehirlerin tasarlanması, döngüsellik ve sera gazı emisyonlarının azaltılması arasındaki etkileşimin hızlandırılması gerekmektedir. Dünyadaki karbon emisyonlarının büyük bir bölümü endüstri, ulaşım ve binalardan kaynaklanmakta, hesaplamalı tasarım sistemleri gelişen teknolojiler aracılığıyla uzaktan iş birliği oluşturulmasına yeni olanaklar sunmakta ve karbon emisyonlarını azaltma konusunda sürdürülebilirlik açısından ek avantajlar sağlamaktadır. Geleceğin ekolojik problemlerinin ele alınması sırasında yeni iş birlikleri oluşturmak için farklı tasarım disiplinlerine önemli sorumluluklar düşmektedir. Bu bağlamda, Birleşmiş Milletler ve ortakları, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na ulaşılması amacıyla insanların karşı karşıya kaldığı ana sorunların çözümü için çalışmaktadır. Yapılı çevrede döngüsel ekonomi ve iklim değişikliğine uyum ile ilişkili bir eylem planının uygulanması, karar vericilerin sürdürülebilir kalkınmayı ve çevreci politikaları desteklemesi ve geliştirilmesine katkı sunması, tasarımda akıllı ve sürdürülebilir malzemelerin kullanımı, sıfır enerjili yapı ve şehirlerin tasarlanması ve bu konuları destekleyen tasarım modellerinin geliştirilmesi son derece önemlidir. XVII. Mimarlıkta Sayısal Tasarım Ulusal Sempozyumu (MSTAS 2023), toplumların karşılaştığı günümüzün sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik ile ilgili sorunlarının ve potansiyellerinin hesaplamalı tasarım yöntemleri ile değerlendirilmesine odaklanmıştır.

Sempozyuma Türkçe ve İngilizce bildiriler kabul edilecektir.